sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Contemporary Chinese painters

Zhang Li You


Xu Beihong

Qi Baishi


Wu Guanzhong


Zhao Shao'ang 
  

He Jiaying

 
Chen Yifei


Wang Yuqi


Wang Yi Guang


Hong Ling

Niciun comentariu: